Voorwaarden

  1. De betaling geschiet ten laatste 14 dagen na de factuurdatum.
  2. Ingeval van niet- tijdige betaling zal, zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest aangerekend worden van 12%
  3. Bovendien zal de debiteur als conventionele schadevergoeding een bedrag van 10% op de som van de factuur verschuldigd zijn met minstens 100 euro
  4. Bezwaren moeten ingediend worden ten laatste 8 dagen na factuurdatum
  5. Garantie is van toepassing als het volledige factuurbedrag is betaald.